Algemene Voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst waarbij Cleaning Hands Huishoudservices, Kvk-nummer 72286695, gevestigd te Woerden partij is. De huishoudhulpen leveren diensten op basis van een inspanningsverplichting. Hierbij treedt de klant als opdrachtgever van de huishoudelijke hulp. Alle overeenkomsten met Cleaning Hands Huishoudservices zijn gebaseerd op de overheidsregeling voor Diensten aan huis.

Artikel 1           Betekenissen

Dienstverlener: een natuurlijk persoon, niet zijnde een bedrijf of overheidsinstantie, die onder de regeling dienstverlening aan huis diensten uitvoert via platform Cleaning Hands Huishoudservices. 
Regeling dienstverlening aan huis: de klant laat huishoudelijke werk doen in het huis, door een dienstverlener voor niet meer dan drie dagen per week. 
Website: www.cleaning-hands.nl

Artikel 2           Diensten

Cleaning Hands Huishoudservices bemiddelt slechts bij de totstandkoming van overeenkomsten van opdracht tussen de klant en dienstverlener. In dit verband treedt Cleaning Hands Huishoudservices op als vertegenwoordiger. Voordat een dienstverlener bij de klant thuis komt, stelt Cleaning Hands Huishoudservices vast dat de dienstverlener over de volgende documenten beschikt: VOG, geldige identiteitskaart of paspoort en een aansprakelijkheidsverzekering.

Artikel 3           Boeking

Het plaatsen van een boeking via Cleaning Hands Huishoudservices houdt in dat er wordt verzocht om in contact te komen met een dienstverlener die op de door de klant gewenste dag(en) en/of tijdstippen bepaalde werkzaamheden kan verrichten. De klant plaatst een boeking via de website van Cleaning Hands Huishoudservices en stemt hiermee in met de algemene voorwaarden. Na de boeking stuurt Cleaning Hands Huishoudservices de klant een ontvangstbevestiging toe. Vervolgens zoekt Cleaning Hands Huishoudservices een dienstverlener voor de klant.  

Artikel 4           Overeenkomst van opdracht

Zodra de klant de boeking heeft bevestigd en de huishoudhulp heeft aangegeven te kunnen werken op het adres op de afgesproken datum en tijd ontstaat er een overeenkomst van opdracht. De werkzaamheden uit hoofde van de overeenkomst bestaande uit de door de klant via Cleaning Hands Huishoudservices geboekt en door dienstverlener geaccepteerde werkzaamheden. Binnen de vergoeding, genoemd in de overeenkomst van opdracht, is 8% wettelijk vakantiegeld en zijn eventuele kosten bij ziekte opgenomen. De dienstverlener is bij de uitvoering van de overeenkomst niet onderworpen aan de aanwijzingen van Cleaning Hands Huishoudservices. Dienstverlener voert de werkzaamheden uit naar eigen verantwoordelijkheden, rekening houdend met de bepalingen van de algemene voorwaarden en overeenkomst. De klant zorgt ervoor dat alle voor voltooiing van de dienstverlening benodigde voorbereiding op overeengekomen tijdstip aanwezig zijn. Dit geldt in het bijzonder voor de toegangsverlening tot de woning van waar de dienstverlening plaatsvindt. Vraagt de klant om de gemaksdienst huishoudelijke hulp, dan dient de klant te zorgen voor de benodigde schoonmaakmiddelen en dienen deze voor aanvang van de dienstverlening voorhanden te zijn. De diensten van de dienstverlener gelden als geaccepteerd wanneer de klant niet onverwijld en uiterlijk binnen 24 uur na de afronding van de werkzaamheden een tekortkoming in de nakoming aan de dienstverlener of Cleaning Hands Huishoudservices heeft gemeld. Een afwijking van de overeengekomen duur van de dienstverlening meldt de dienstverlener onverwijld en uiterlijk binnen 24 uur aan Cleaning Hands Huishoudservices

Artikel 5           Facturatie en betaling

De klant dient bij het boeken de betaling achteraf te voldoen. Bij een eenmalige boeking, krijgt de klant achteraf een betaalverzoek. Wanneer de klant structureel hulp ontvangt, tweewekelijks of wekelijks huishoudelijke hulp, krijgt de klant na de laatste afspraak van die maand de factuur. In alle gevallen dient er binnen 7 dagen betaald te worden. Indien wij het vervallen bedrag niet binnen 7 dagen ontvangen hebben, dan zal de vordering uit handen worden gegeven aan een incassobureau. Alle hieruit voortkomende kosten zullen voor rekening van de klant komen.

Artikel 6           Annulering en opzegging

Een annulering door de klant van de aangevraagde dienst is tot 48 uur voor aanvang van de dienstverlening kosteloos mogelijk, bijvoorbeeld om een ander datum te kiezen of om volledig afstand te doen van de aanvraag. De klant dient Cleaning Hands Huishoudservices zelf te contacteren via info@cleaning-hands.nl om de afspraak te annuleren. In het geval dat de klant herhaling oftewel een abonnement van de dienstverlening heeft geboekt is annulering niet mogelijk. Wel kan de klant het abonnement op ieder moment opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.

Artikel 7           Aansprakelijkheid

Cleaning Hands Huishoudservices is geen partij binnen de overeenkomsten tussen klant en dienstverlener en daarmee in zijn geheel niet aansprakelijk voor eventuele schade, (geld)boetes en alle andere vormen van (schade)vergoedingen bij klant door dienstverlener. Dienstverlener voert de door de klant geboekte werkzaamheden naar beste vermogen uit en daarbij zorgvuldigheid betrachten jegens de klant en derden. Mocht de klant schade lijden door enige tekortkoming in de uitvoering van deze overeenkomst, dan is dienstverlener jegens de klant echter slechts aansprakelijk voor de schade die de klant daardoor lijdt in geval van opzet of grove nalatigheid van de zijde van dienstverlener. Een eventuele aansprakelijkheid van dienstverlener jegens de klant en/of derden voor schade is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door dienstverlener gesloten aansprakelijkheidsverzekering(en) door zijn verzekeraar wordt of kan worden uitbetaald.

Artikel 8  Toepasselijk recht, bevoegdheid en taal

Met betrekking tot deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. De voertaal in deze overeenkomst en gerelateerde onderhandelingen is Nederlands. In geval van geschillen met betrekking tot deze gebruikersovereenkomst of deze gebruikersbepalingen staat de klant de reguliere rechtsgang open.


Schoonmaakhulp